Styrk likviditeten

5
mai

av Ørjan Lønning , 5. mai 2021

Styrk din likviditet

8 smarte tips til bedre likviditet.

Det har kanskje ikke vært det letteste året for deg som styrer økonomien i selskapet. Flere har fått kjenne på «coronaeffekten», og for mange bedrifter har det gått hardt ut over likviditeten. Kanskje har du selv kjent på fortvilelse over redusert omsetning, usikkerhet i markedet, økt kredittrisiko eller en stadig voksende liste over utestående kundefordringer? Det er fullt forståelig, men heldigvis finnes det grep du kan ta for å møte likviditets-utfordringene på strak regnskapsarm!

Å styrke likviditeten handler i stor grad om å løfte blikket og snu fokus fra kostnad til gevinst. Økonomiske endringer skjer ikke av seg selv, du må selv gripe muligheter og realisere et økonomisk skifte. Med kontroll på likviditet gir du bedriften økt handlefrihet og styrket konkurransekraft, slik at det kan allokeres mer penger til bedriftens satsningsområder.

Slik tar du grep om likviditeten

1. Få oversikt

For å lykkes med likviditetsarbeidet bør du først starte med å kartlegge bedriftens holy grail, nemlig regnskapet. Gå gjennom regnskapet for å kartlegge kapitalbehov og få oversikt over hvilke poster som tilsynelatende påvirker likviditeten. Noter ned posteringer du tror det kan være besparelser eller endringer å hente, og bruk dette som føringer i likviditetsarbeidet fremover. Ta en gjennomgang av resultatregnskapet eller saldobalansen på de kontoene du tror det kan være besparelser eller endringer å hente. Bruk dette videre i likviditetsarbeidet.

2. Sett et likviditetsbudsjett

Bruk innsikten fra kartleggingsfasen til å sette et likviditetsbudsjett. Budsjettet brukes til å forutse betalingsevnen i din bedrift, det strekker seg gjerne over en lengre periode og er mer detaljert enn de ordinære prognosene. Likviditetsbudsjettet kan benyttes for å gjøre bedre beregninger og tilhørende aktive grep for å hele tiden ha kontroll på pengene dine.

Et likviditetsbudsjett gir deg innsikten og grunnlaget du trenger for å holde deg i forkant av en mulig utfordrende situasjon.

3. Mål og vurder arbeidskapitalen

Arbeidskapitalen vil gi deg et viktig nå-situasjonsbilde av disponibel likviditet. Du er sikkert godt kjent med dette fra før, men kort fortalt handler arbeidskapitalen altså om differansen mellom omløpsmidlene og bedriftens kortsiktige gjeld. Sitter du på mye omløpsmidler kan det være en idé å vurdere kjøpsrutiner rundt nye investeringer, slik at finansiering av slike innkjøp ikke overstiger lengden på driftsbruk. Det kan gi en mindre belastning på arbeidskapitalen og frigjøre likvide midler. Evner du å redusere arbeidskapital bundet opp i daglig drift kan du påvirke likviditeten positivt.

4. Gå gjennom faktureringsrutiner

Time is of the essence når det kommer til likviditet, så det er lurt å innarbeide gode rutiner for rask fakturautsendelse. Undersøkelser viser ofte at betalingsviljen er størst i starten, og med stødig pengestrøm beholder du god likviditet. I den forbindelse kan det kanskje være fristende å øke kredittiden for beholde gode kunder, men da gjør du samtidig deg selv en bjørnetjeneste siden dette direkte påvirker din likviditet.
Dersom du opplever mye forsinkelser i utbetalinger kan det være lurt å gå gjennom egne fakturarutiner. Er fakturagrunnlaget ditt godt nok? Fremkommer betalingsvillkår eller betalingsinformasjon godt nok? Fakturerer du korrekt selskap med rett org.nr? Oppfylles kundens forventning til innhold i fakturaen sett opp mot kontrakt? Dette er ting du bør gjennomgå og vurdere. Jo enklere, jo bedre!

Dette gjelder selvsagt også med smidig innbetaling. Elektronisk faktura og EHF-fakturer øker sjansen for raskere innbetaling, da de ikke krever tidkrevende manuell prosessering. Du reduserer også sjansen for feiltasting av betalingsinfo og penger på ville veier.

Antall kredittdager er også viktig. Sett betalingsfrist så kort som forretningsmessig mulig for å øke likviditeten. Unngå at forfall havner på en lørdag – da mister du viktige rentedager.
Verdt å nevne er også at du bør sjekke kredittverdigheten til dine potensielle kunder før det inngås en avtale. På den måten reduserer du risiko allerede før du starter jobben med å hente inn pengene.

5. Gjennomgå purre- og inkassorutiner

Kanskje unødvendig å nevne, men likevel så veldig viktig; du er nødt til sørge for gode purre- og inkassorutiner. Trekker betalingene dine ut i tid kan du raskt få en utfordring med likviditeten.
Oppfølging av purringer og inkasso kan være tidkrevende arbeid, så ofte kan det være lurt å overlate denne jobben til profesjonelle aktører. Det kan også være lurt å vurdere om det lønner seg å selge eller belåne fordringene gjennom det om kalles fakturakjøp eller factoring. Dette gjør at du raskere får tilgang på likviditet og slipper å betale for mer kreditt enn du har behov for. Men dette må nøye vurderes opp mot kostnaden som ligger i å overlate fordringene til en tredjepart.
Ønsker du å håndtere oppfølgingen selv kan du se på muligheten for å tilby kundene oppdeling av fakturaer istedenfor å utsette frister. Da sikrer du at noe av beløpet kommer inn, heller enn å måtte vente på alt utestående. Det kan også ha en oppdragende effekt å utstede rentenotaer og innføre gode purrerutiner.

6. Gjennomgå avtaler med egne leverandører og kreditorer

Foruten fokus på betalingsstrøm fra dine kunder bør du også ta en kikk på egne avtaler. Det å forhandle frem gode avtaler som sikrer fordelaktige betingelser er alfa omega. Ha tett dialog med salg eller innkjøp i din bedrift, slik at de kan fremforhandle konkurransedyktige priser, fleksible kreditter og kanskje også stordriftsfordeler. Det kan være lurt med faste leverandører, men sørg samtidig for å ta tempen på markedet jevnlig slik at du ikke blir sittende med for høye utgifter.
Fra et økonomisk perspektiv er det lurt å etterstrebe kortere kredittid på egne kunder enn det du får hos dine leverandører, da dette kan påvirke likviditeten positivt.

7. Se nærmere på varelageret ditt

Store varelagre kan binde opp unødvendig mye kapital og kan utfordre likviditeten i selskapet. Sørg for å tilpasse varelagrene til din virksomhet og frigjør kapital til andre områder i bedriften. Dette kan du gjøre ved å sikre gode innkjøpsrutiner og sørge for god systemstøtte for ansvarlige i bedriften. Kan du kanskje lease i stedenfor å kjøpe noe av midlene dine? Leasing kan være et godt alternativ i perioder der du har store utgifter eller skal i gang med større investeringer.

Med et oppdatert og integrert varelager holder du enkelt kontroll på varelageret ditt. På den måten unngår du unødige utgifter til innkjøp og kan samtidig redusere behovet for nedskrivninger.

8. Velg riktig økonomisystem

Det er vanskelig å understreke hvor viktig det er med et fungerende økonomisystem, og kanskje spesielt med tanke på likviditet. Har du et skybasert økonomisystem som til enhver tid gir deg tall i sanntid kan du for eksempel enkelt følge med på likviditetsutviklingen i selskapet.

Med riktig økonomisystem finner du støtte for automatiserte prosesser som gjør det mulig å effektivisere pengestrømmen inn til selskapet. Automatisering sparer bedriften for tid og reduserer risikoen for både forsinkelser og feil.

Til slutt er det verdt å nevne at flere regnskapsoppgaver med fordel kan overlates helt eller delvis til en faglig kompetent økonomipartner som kan håndtere komplekse eller tidkrevende oppgaver på vegne av dere. Da knytter du deg opp mot en faglig sparringspartner som kan bistå deg med løpende ajourhold og sikre at regnskapet føres etter de til enhver tid gjeldende lover og regler. I tillegg gjennomføres rutineoppgavene gjerne raskere og mer effektiv med moderne økonomisystemer som gir fortløpende oversikt over regnskapet i sanntid. Dette legger til rette for bedre analyser og følgelig også bedre lønnsomhet for selskapet.
Med bistand fra en tredjepart frigjør du tid i egen hverdag, slik at du kan flytte fokus til de virkelig avgjørende delene av regnskapsarbeidet, og være den viktige støtten for ledelsen vi vet du er!

You’re where the magic happens!

Årsavslutning, årsoppgjør, årsregnskap og årsberetning - her er forklaringen på begrepene

 

Ørjan Lønning

Ørjan Lønning

Regionsdirektør Amesto AccountHouse Vest

Regionsdirektør Amesto AccountHouse Vest.