Klargjøring til årsoppgjør

Huskeliste til årsoppgjøret.

29
nov

av Tor Arne Kleiv , 29. november 2021

Huskeliste med informasjon du må forberede til regnskapsfører

12 tips til å klargjøre for årsoppgjøret.

Med nedenstående huskeliste og med god planlegging rekker du å klargjøre informasjonen som regnskapsfører trenger for å kunne utarbeide årsregnskapet i henhold til lover og forskrifter

1) Få oversikt over alle kostnader og inntekter. På generell basis skal jo dette ha blitt gjort gjennom året, men gå over og sørg for at alle inntekter og kostnader er datert etter riktig periode i regnskapet. Lever alle årsoppgaver og kontoutskrifter du mottar fra andre. Også andre regnskapsbilag som vedrører regnskapet for 2021 leveres så snart som mulig til regnskapsfører.

Les også artikkelen "8 smarte tips til bedre likviditet"

2) Overhold frister! Frist for innlevering av grunnlag til årsoppgjøret skal senest skje sammen med lønnsinput for ordinær kjøring i desember. Det er viktig at denne fristen overholdes - grunnlag levert etter dette vil nemlig kunne medføre ekstra kostnader i form av ekstrakjøring(er) og risiko for restskatt.

3) Sørg for at all lønn rapporteres riktig. Lønn for desember 2021 skal rapporteres gjennom a-meldingen i starten av januar 2022. Dersom du har utestående utbetalinger til ansatte som ikke er inkludert i ordinær lønnskjøring må du snarest orientere regnskapsfører. Husk at lønn følger kontantprinsippet og for å inkluderes i a-meldinger for 2021 må utbetalingsdato være innen utgangen av året.

Få også kontroll på feriedager! Feriedager forsvinner aldri, men i lønnssystemet vil ubrukte feriedager nullstilles ved årsskiftet. Derfor må du vite hvilke feriedager som skal overføres til 2022.

Regler for overføring av ferie

4) Rapporter inn utestående naturalytelser. Rapporter inn eventuelle naturalytelser, enten fra arbeidsgiver eller via forretningsforbindelser, som ikke er innberettet gjennom året. Dette kan være ytelser som varer, aksjer, rentefordeler, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder.

5) Innhent opplysninger til Aksjonærregisteroppgaven. Frist 31.01. Hvem eier aksjer i virksomheten? Har det skjedd skifter i eierskap av aksjer i løpet av året? Alle avtaler mellom aksjonærer og selskapet må rapporteres inn, og antallet aksjer og informasjon om kjøpere skal dokumenteres. Få med dato for transaksjon, navn på ny eier, adresse og fødselsnummer, eller eventuelt organisasjonsnummer. Andre endringer som skal rapporteres er endringer i aksjekapital og uttak som er gjort. Dette gjelder for godkjent utbytte, lån til aksjonærer og andre mellomværende.

6) Tell varelageret ditt. Frist 31.12. Ikke bare er det nyttårsaften, men det er også en viktig dato for opptelling av varelagerbeholdningen. Det betyr at du må finne frem varetellingslisten med informasjon om hvor, når og hvem. Hvor ble det telt, når ble det telt, og hvem har telt. Varetellingen må inneholde en spesifisert oppstilling over varens art, antall og verdi, samt en summering for spesifiserte verdier. Avklar krav til tellingen med regnskapsfører, og tell, tell, tell!

7) Oversikt over kundefordringer. Frist 31.12. Skaff deg oversikt over alle utestående kundefordringer. Har du en kunde som har gått konkurs, og er derfor ikke i stand til å betale tilbake deler av eller hele beløpet? Har du tap på kundefordringer? Da kan du få skattefradrag for tapet det foregående året. Send liste over tapte fordringer til din regnskapsfører. Ved årsavslutning må det også gjøres en dokumentert vurdering av kundefordringer med tapsrisiko.

8) Forsikre deg om at forsikringer er riktig. Få oversikt over forsikringer som gruppeliv, ulykke, reise og helseforsikringer. Alle forsikringene skal ikke innberettes i sin helhet. Her trenger du et brev/bekreftelse fra forsikringsselskapet på hvor stor andel som er innberetningspliktig på de forskjellige forsikringene. Erfaringsmessig er forsikringsselskapene klare med sine tall i starten av november så da kan du sikre deg disse i desember.

Merk at all OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) er aga pliktig og derfor må vi ha dokumentasjon på alle betalinger som er foretatt i 2021. Mottatt faktura som ikke er betalt i 2021 skal ikke innberettes i år.

9) Tell kassa! Frist 31.12. Why count the stars when you can count your money? Har du en kassebeholdning må den telles fysisk innen året er omme. Her skal kun rene kontanter med. Andre ting du finner i kassen, som tilgodelapper eller andre utlegg, skal bokføres. Verdt å merke seg at personen som har talt kassen må attestere dette. Driver du varehandel? Husk liste over tilgodelapper og gavekort.

Har du tatt ut varer til internt bruk i bedriften? Har du husket å føre det fortløpende? Hvis ikke er det viktig at dette gjøres før 31.12.

Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten som regnskapsfører ikke har fått opplyst om ennå, må dette ettersendes snarest. Dette gjelder eiere, deltakere og ledende ansatte.

10) Elektronisk kommunikasjon. Kontroller at alle ansatte som får dekket mobil, bredbånd, hjemmetelefon etc. har blitt innberettet for dette. Beløpet ansatte skal innberettes for er kr. 4.392,- for et helt år. Vi kan levere liste med oversikt over ansatte som har blitt beskattet gjennom 2021 ved behov.

11) Få kontroll på avtalene dine. Regnskapsfører trenger kopi av dine leie- og/eller leasingavtaler, husleiekontrakter eller andre avtaler av en viss verdi.

12) Sett opp oversikt over kjøp og salg av driftsmidlene i selskapet.

Årsoppgjøret er viktig, og gir en god indikasjon på selskapets utvikling og forutsetning for fortsatt drift. Derfor er det også viktig at du sørger for å samle viktig og riktig informasjon, slik at regnskapsfører kan sammenstille og kontrollere din regnskapsdata.
Går du gjennom denne listen er du godt forberedt til 2022.

Tor Arne Kleiv

Tor Arne Kleiv

Senior Manager | Autorisert regnskapsfører