<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

4. mar

Dette må du vite om ferieloven

Ennå noen uker til vi kan begynne å tenke på sommerferie og feriepenger. Men for deg som skal legge feriekabal for dine ansatte kan det være lurt å begynne planleggingen allerede nå. Samtidig som planleggingen begynner, dukker også spørsmålene fra dine medarbeidere opp. De etterspør informasjon om rettigheter og kjenner ikke detaljene omkring beregningen av feriepenger. De vil vite hva de har i vente, og arbeidsgiver, som en profesjonell part, må selvsagt kjenne reglene.

 

Mange arbeidsgivere har satt seg for dårlig inn i regelverket rundt ferie og feriepenger, og dermed kan de fort ta avgjørelser som vil koste dem dyrt. Betaler du ut feriepenger til en medarbeider før feriepengemåneden uten å forsikre deg om at arbeidstaker har forstått at han/hun vil få tilsvarende mindre utbetalt i feriepengemåneden som beløpet de ber om i forskuddsutbetaling, ja da er du i trøbbel. Konsekvensen kan bli at feriepengene kreves utbetalt på nytt. Det er også smart å huske på at, gir man mulighet til å avvike fra lovverket til en, så har man satt presedens.

Jeg har tatt for meg de viktigste temaene og spørsmål våre fagpersoner på lønn og HR får fra kundene våre, så jeg håper denne oversikten vil hjelpe både deg og dine medarbeidere. 

1.    Hvor mange feriedager har vi da? 
Alle medarbeidere har krav på ferie ifølge ferieloven § 5 . Altså har vi 4 uker og en dag for de under 60 år, og 5 uker og 1 dag for de over 60 år. 

De ansatte må ta ut ferien i løpet av kalenderåret, så det betyr at arbeidsgiver kan kreve at ansatte tar ut ferien sin. Både arbeidsgiver og medarbeider har ansvar for at ferien blir avviklet. 

2. Varsling av ferie.
Når du som arbeidsgiver skal legge ferieplanen og få kabalen til å gå opp må du huske at de ansatte skal varsles i god tid og senest to måneder før planlagt ferie. 

3. Du må avholde ferie, selv om du er nyansatt.
Mange tror at de ikke behøver å ta ut ferie hos sin nye arbeidsgiver fordi de ikke har opparbeidet full pott med feriepenger hos sin nåværende arbeidsgiver. Dette er ikke riktig og faktisk ulovlig.

Det er kun hvis man forrige år var student, arbeidsledig, ansatt i utlandet, sykemeldt tilnærmet hele året eller i permisjon at man kan avvike fra regelen om å avholde ferien. Alle andre har feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver, og skal dermed avholde ferien sin. De skal ikke motta lønn i feriepengemåneden, for da skal de bruke feriepengene som de har fått utbetalt fra tidligere arbeidsgiver.

Det eneste en arbeidstaker som var ansatt i et annet firma året før har krav på, er å få lønnstrekket for ferie på de dagene de faktisk avholder ferie. Men, de skal fortsatt avholde lovbestemt ferie.

4. Deltidsansatte og feriedager.
Det er ingen spesielle regler for de som er deltidsansatte, de har også krav på 25 virkedager med ferie, uavhengig av hvilken stillingsbrøk man har.

5. Kan den ansatte bestemme når han/ hun vil ha ferie?
Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien og ferielister med den enkelte ansatte eller den ansattes tillitsvalgte. Dersom det oppstår uenighet er det til syvende og sist arbeidsgiven som bestemmer tidspunktet for ferien. Så nei, ansatte kan ikke bestemme når de vil ha ferie, men man kan ønske seg ferie i en bestemt periode mellom 1. juni og 30. september. Men er det ikke mulig å etterkomme ønske fra ansatt så er det arbeidsgiver som har siste ordet.

Er du over seksti år, kan du selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferien. Arbeidsgiver skal ha varsel minst to uker før avviklingen av ekstraferien.

Din arbeidsgiver har plikt til å informere deg om konsekvensene rundt det å be om utbetaling av feriepengene dine før feriepengemåneden.

6. Hva med ferie i oppsigelsestiden?
En ansatt i oppsigelse har også krav på ferie. Så hvis en ansatt sier opp, har oppsigelsen ingen innvirkning på ferieavviklingen. Det vil si at ferie kan fastsettes og avvikles etter at den ansatte har sagt opp, så lenge drøftelsesplikt og varslingsplikt overholdes. Har dere allerede avklart ferie før oppsigelsen kom avvikles den på vanlig måte i oppsigelsestiden.

7. Hva om ansatte blir syk i ferien sin?
Er du arbeidsufør før ferien starter kan man flytte dagene til senere på året, eller overføre feriedagene til neste år. Men her må det selvsagt foreligge en legeerklæring som fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle tatt ut ferie.

Blir arbeidstaker syk i ferien kan han/hun kreve at tilsvarende «sykedager» utsettes og flyttes til ferie senere. Krav til legeerklæring her også, og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopprettet.

8. Hvor mange feriedager kan man overføre?
Du har krav på å overføre to uker + de fire avtalefestede feriedagene til neste år. Med avtalefestede feriedager så mener vi de 4 siste dagene som utgjør 5 ferieuke. Loven sier at alle skal ha 21 arbeidsdager ferie, altså 4 uker og 1 dag, men mange bedrifter i Norge opererer med 25 arbeidsdager ferie, eller da 5 uker. Overføring av ferie skal skje automatisk ved utgangen av året, basert på arbeidsgivers ferieoversikt.  
 
9. Kan arbeidstaker nekte å ta ut ferie?
Arbeidstakere kan nekte å ta ferie hvis feriepengene de har opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver, ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

10. Hvor mye får man i feriepenger?
Etter ferieloven får du 10,2 % av det du har opptjent hos din arbeidsgiver i opptjeningsåret. Hvis bedriften opererer med 5 uker ferie så er det 12 % som beregnes i feriepenger. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent (14,3 prosent ved seks ukers ferie).

Grunnlaget for feriepenger er oppført på lønnsslippen for opptjeningsåret. Opptjeningsåret er året forut for ferieåret. Eksempel: Opptjeningsåret 1.1.2022 til 31.12.2022. Ferieåret er 1.1.2023 til 31.12.2023.

Ønsker du enda flere detaljer om ferieloven – sjekk ut her 

Les om hvordan vi hjelper kundene våre med HR- og lønnstjenester. 

 

ÅSE MOSS HANSEN Direktør Lønn og HR