<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

Architecture8_2120x670

Escali.

Enten din virksomhet investerer, låner ut eller inn penger, benytter seg av derivater eller er opptatt av likviditetsstyring kan Amesto AccountHouse ved bruk av Escali tilby effektive løsninger og full oversikt til deg som investor.

Escali - Effektiv finansforvaltning.

Systemet er laget for å effektivisere og automatisere all finansforvaltning. Alle finansbilag føres eller importeres inn i Escali Financials og konteres automatisk. Disse overføres så til Xledger ERP, slik at vi slipper dobbeltregistrering.

 

Løsningen kan erstatte flere 10-tall regneark og manuelle kalkulasjoner. Systemet beregner påløpte renter, markedsverdi, urealisert gevinst/tap, omkostninger, renter, valutagevinster- og tap, amortisert kost og beredskapsprovisjon. Valutakurser, stamdata og markedskurser kan ved hjelp av Escali Data Manager importeres automatisk fra Infront og Norges Bank. Dette gjør at vi sparer tid, samtidig som mulige feilkilder.

BEDRE OVERSIKT

Har du en plasseringsportefølje hos Amesto AccountHouse, kan vi ta ut avkastningsmålinger og rapporter som tar hensyn til alle elementer. Disse tar hensyn til alle elementer som påvirker resultatet, og du kan enkelt måle avkastningen mot benchmarks. Slike målinger kan foretas på alle nivåer i porteføljen din, både på enkeltinvesteringer, delportefølje-, klient- og konsernnivå. 

Det finnes oversikter over hvilken risiko din portefølje er eksponert for, både ved å se på allokeringer med tanke på verdipapirtyper, bransjer, region, risiko, rating, sektor, durasjon og valuta.

RENTESTYRING

Rentestyring er viktig dersom man har en låneportefølje. I våre systemer får man frem rentekostnader og sammensetning med tanke på durasjon og risiko. Det er enkelt å få ut gode oversikter over forfall og avdrag, kontantstrømmer og påløpte renter. Det er også mulig å se hvilke konsekvenser ulike rentescenarier vil ha for porteføljen i fremtiden.

BANKFUNKSJON

Løsningen håndterer alle lån og inkluderer bankfunksjonalitet. Både banklån, intercompany lån, mellomregning og mellomværende, syndikatlån, obligasjons- og sertifikatlån og profesjonelle utlån. Systemet takler både annuitets-, serie- og bullettlån, samt variable strukturer. I tillegg er nesten et titalls metoder for beregning av renter tilgjengelig. Systemet håndterer både flytende og fast rente.

På plasseringssiden takles investeringer både i aksjer, fond, KS-andeler, egenkapitalbevis, rentebærende papirer, private equity og i derivater som opsjoner, futures/forwards og tegningsretter. Systemet håndterer også shorthandel 100 prosent.

Rentestyring ved bruk av rentebytteavtaler (swapper), swaptions, fremtidige renteavtaler (FRA's), rentegulv-, -tak og -korridorer kan enkelt administreres i systemet. Enten disse benyttes på aktiva eller passiva siden.

I valutaderivatmodulen takler systemet både spothandel, sikring og spekulasjon ved hjelp av valutaterminer, -swapper og -opsjoner.