Forretningsstrategi

1
des

av Jørgen Frøyen , 1. desember 2019

Selskapets plan for suksess

Forretningsstrategi.

En god og spisset strategi sørger for at ledelsen og organisasjonen som helhet har et klart bilde på hvilke aktiviteter som må fokuseres på for å oppnå sine mål. Dette er et må-ha for alle bedrifter som ønsker å lykkes på sikt.

Formålet med en forretningsstrategi er flerfoldig, og for å forstå dette formålet må vi ta et dypere dykk inn i hva en forretningsstrategi faktisk er. Kort fortalt kan man si at en forretningsstrategi er noe som forklarer hvorfor et selskap er i virksomhet, og hva de ønsker å oppnå med denne virksomheten. En organisasjon består av en rekke ulike aktiviteter og prosesser, og hver av disse forsøker å fylle hensikten til selskapet. Allikevel er det ikke alltid bedriften styres slik at dette er tilfellet, og manglende strategiske fastsettelser kan føre til at virksomhetens aktiviteter fraviker organisasjonens hensikt. En god og spisset forretningsstrategi er derfor helt essensielt for bedrifter som ønsker å være konkurransedyktige over tid.

For mange bedrifter uten en klar strategi kan det å skulle formulere selskapets strategiske grep virke som et stort fjell å bestige. På nettet florerer det med modeller, figurer og sjekklister som nærmest garanterer at ved å følge deres enkle steg kan du med din bedrift nå uante høyder på kort tid. I realiteten er saken ofte noe mer intrikat og uoversiktlig, og det krever kunnskap, kompetanse og erfaring for å utarbeide gode, velfungerende strategier. Jeg skal allikevel forsøke å bryte utarbeidelsen av en forretningsstrategi ned i fem steg. Dette er på ingen måte en oppskrift på hvordan man gjør det, da bedrifter og bransjer etter min mening varierer altfor mye til at det kan formuleres en hellig gral av strategisk sjekkliste for suksess, men heller noe som kan være med på å gi en forståelse for viktigheten og bruken av en god forretningsstrategi.

Visjon.

For å utarbeide en god og velfungerende strategi kan selskapets visjon være et godt utgangspunkt. En visjon beskriver hva selskapet ønsker å få oppnådd ved å oppfylle sitt oppdrag, og kan være både hårete, ja til og med tilsynelatende umulig å oppnå. En god visjon skaper engasjement, tilhørighet og stolthet hos de ansatte i organisasjonen, og organisasjonens mål og delmål bør være steg i retning av å oppnå denne visjonen. Strategien bør formuleres slik at visjonen kommer til syne, og sørge for at aktiviteter og operasjoner skjer som et ledd i retning av visjonens oppfyllelse.

Forståelse.

For å utarbeide en god og velfungerende strategi er det utrolig viktig at man har en gjennomgående forståelse av sin egen bedrift og bransjen man opererer i. Denne forståelsen bør ta utgangspunkt i hva det er bedriften faktisk tilbyr – et såkalt verdiløfte eller verdiforslag. "Hva er det som gjør at vår bedrift skiller seg ut?", "hva får du hos som du ikke får hos andre?". Forståelse og analyse av nøkkelelementer som partnere, ressurser, kostnader, kunder, inntektsstrøm, og sammenhengene mellom disse, er helt nødvendig for å formulere en god strategi.

Formulering.

Med utgangspunkt i visjon og forståelse av bedrift og bransje kan man formulere strategien som skal ta selskapet i den retningen man ønsker. Her kan vi ser for oss en trakt hvor man putter selskapsspesifikke elementer, forretningsmiljø, bransjemessige trender, ressurser og evner og så videre nedi, og lar en forretningsstrategi komme ut på andre siden. Én mulig fremgangsmåte for å gjøre dette er å benytte en såkalt Gap-analyse. Da kartlegger man først ønsket tilstand, og deretter gapet mellom hvor man er i dag og hvor man ønsker å være, før man til slutt finner grepene som tar selskapet til den ønskede tilstanden. En god forretningsstrategi inneholder klare ytelsesmål og velformulerte kausaleffekter som leder til god ytelse. Disse må være logiske og forståelige. Videre må strategien representere en fornuftig respons til muligheter og trusler som kan dukke opp, og disse responsene må naturligvis ligge innenfor utførbare rammer gitt selskapets nåværende og forventede ressurskapasitet.

Implementering.

Når strategien er formulert er det viktig at den formidles til alle deler av selskapet, helt ned på ansattnivå. Dette innebærer at alle i selskapet har en klar forståelse av hvilke mål som skal oppnås, og hvilke grep som skal tas for å nå de. I mange tilfeller kan det være fornuftig å redefinere incentivsystemer som bonusordninger til å bedre korrelere med den nye strategien. Viktig er det også at budsjetter og styringsverktøy utarbeides i tråd med den nye strategien.

Evaluering.

Enhver strategi må inneholde målbare mål. I tillegg må strategien justeres underveis. En strategi er ikke en fastsatt plan hugget i stein, den må ses på som noe levende, noe som kan justeres. Evalueringsfasen referer til tiden etter at strategiimplementeringen er igangsatt, og i denne fasen er det viktig at ledelsen følger målene tett for å kartlegge grepenes reelle effekt mot forventet effekt. Her må de også ta løpende vurderinger på hvorvidt strategien, målene eller handlingsplanen må justeres for å gi den ønskede effekten. I denne fasen er det også viktig at informasjon videreformidles til alle ledd i organisasjonen, slik at alle er oppdatert på effekten av grepene som er tatt, og på eventuelle større justeringer som gjøres.


På mange områder kan suksess ofte attribueres tilfeldigheter og til og med flaks. I forretningsverden er dette sjeldent tilfellet. For å lykkes med sine mål må selskap ha konkrete planer og god fullføringskraft, og det hele starter med en god forretningsstrategi.

Jørgen Frøyen

Jørgen Frøyen


Rådgiver, Amesto AccountHouse Bergen