Feriepenger

31
mai

av Åse Moss Hansen , 31. mai 2019

Snart tid for ferie

Kan du reglene for ferie og feriepenger?

Snart kan man begynne å glede seg til feriepengene, og sammen med gleden av å få litt ekstra penger mellom hendene så dukker det også opp en del spørsmål fra de ansatte. Ansatte etterspør informasjon om rettigheter og kjenner ikke detaljene omkring beregningen av feriepenger. De vil vite hva de har i vente, og arbeidsgiver, som en profesjonell part, må kjenne reglene.

Mange arbeidsgivere har satt seg for dårlig inn i regelverket. Dermed kan de fort ta avgjørelser som vil koste dem dyrt. Betaler du ut feriepenger til en ansatt før feriepengemåneden uten å forsikre deg om at arbeidstaker har forstått at han/hun vil få tilsvarende mindre utbetalt i feriepengemåneden som beløpet de ber om i forskuddsutbetaling, ja da er du i trøbbel. Konsekvensen kan bli at feriepengene kreves utbetalt på nytt. Det er også smart å huske på at, gir man mulighet til å avvike fra lovverket til én, så har man satt presedens.

Både som arbeidsgiver og arbeidstaker bør du være klar over følgende:

Du må avholde ferie, selv om du er nyansatt.

Mange tror at de ikke behøver å ta ut ferie hos sin nye arbeidsgiver fordi de ikke har opparbeidet full pott med feriepenger hos sin nåværende arbeidsgiver. Dette er ikke riktig og faktisk ulovlig.

Det er kun hvis man forrige år var student, arbeidsledig, ansatt i utlandet, sykemeldt tilnærmet hele året eller i permisjon at man kan avvike fra regelen om å avholde ferien. Alle andre har feriepenger opptjent hos tidligere arbeidsgiver, og skal dermed avholde ferien sin. De skal ikke motta lønn i feriepengemåneden, for da skal de bruke feriepengene som de har fått utbetalt fra tidligere arbeidsgiver. Det eneste en arbeidstaker som var ansatt i et annet firma året før har krav på, er å få lønnstrekket for ferie på de dagene de faktisk avholder ferie. Men, de skal fortsatt avholde ferie.

Kan den ansatte bestemme når han/ hun vil ha ferie?

Man kan ikke bestemme ferie som ansatt, men man kan ønske seg ferie i en bestemt periode mellom 1. juni og 30. september. Men er det ikke mulig å etterkomme ønske fra ansatt så er det arbeidsgiver som har siste ordet.

Er du over seksti år, kan du selv bestemme tiden for avvikling av ekstraferien. Arbeidsgiver skal ha varsel minst to uker før avviklingen av ekstraferien.

Din arbeidsgiver har plikt til å informere deg om konsekvensene rundt det å be om utbetaling av feriepengene dine før feriepengemåneden.

Arbeidsgiver har plikt til å passe på at arbeidstaker har forstått at han/hun vil få tilsvarende mindre utbetalt i feriepengemåneden som beløpet de ber om i forskuddsutbetaling. Gjør ikke arbeidsgiver sin plikt her, kan konsekvensen bli at feriepengene kreves utbetalt på nytt. Arbeidsgiver skal også være klar over at hvis de avviker fra loven overfor kun en person, for å være snille, eller av en annen grunn, så har samtlige ansatte rett til å få samme muligheten.

Hvor mange feriedager kan man overføre?

Du har krav på å overføre all ferie som ikke er avviklet til neste år. Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge, slik at du får avviklet full ferie. Siden det er arbeidsgivers plikt å tilrettelegge for ferie, er det derfor nå ingen begrensning i antall dager som kan overføres. Samtidig anbefales det at man inngår en skriftlig avtale med arbeidsgiver rundt dette med overføring av ubrukte feriedager.

Overføring av ferie skal skje automatisk ved utgangen av året, basert på arbeidsgivers ferieoversikt. Regler for overføring av ferie.               

Hvilke rettigheter har jeg hvis jeg blir syk i ferien?

Ferieloven ble endret fra 1. juli 2014, og nå sier bestemmelsen at hvis du blir syk i ferien så har man rett til å få ferien tatt ut på et senere tidspunkt på året. For å få rett på ny ferie så må det foreligge sykemelding fra lege for perioden det gjelder, og så må man huske å sette frem krav om erstatningsferie til arbeidsgiver umiddelbart etter man er tilbake på jobb. Det er ingen mulighet å få ikke avviklet ferie utbetalt i lønn, selv om årsaken til manglende avvikling er sykdom. Kravet om erstatningsferie er kun gjeldende hvis man er 100% arbeidsufør.

Les deg opp på digital sykemelding.

Når skal feriepenger utbetales?

Ferielovens hovedprinsipp er at feriepenger skal utbetales ved siste vanlige lønningsdag før ferien, jf. ferielovens § 11(1). De fleste bedrifter har imidlertid innført at feriepengene utbetalt samlet i mai eller juni, uavhengig av når den enkelte arbeidstaker tar sin ferie. Dette innebærer at feriepenger blir utbetalt i stedet for lønn for det arbeid som faktisk blir utført i denne måneden, mot at arbeidstaker mottar lønn når ferien faktisk avholdes.

Hvor mye får man i feriepenger

Etter ferieloven får du 10,2 prosent av det du har opptjent hos din arbeidsgiver i opptjeningsåret. Hvis bedriften opererer med 5 uker ferie så er det 12 prosent som beregnes i feriepenger. Opptjeningsåret er året forut for ferieåret.

Eksempel: Opptjeningsåret 1.1.2016 til 31.12.2016. Ferieåret er 1.1.2017 til 31.12.2017.

Er du over seksti år har man rett på ytterlig 1 uke ferie, og prosentsatsen forhøyes med 2,3%.

Feriepenger for feriedager som enten ikke er avholdt ved utgangen av et arbeidsforhold

Når en arbeidstaker sier opp, vil arbeidstakeren ha krav på lønn for feriedager som ikke er tatt ut dersom arbeidsgiver har trukket arbeidstakeren i lønn i det som er avtalt som feriepengemåneden i bedriften. Arbeidstaker skal kun trekkes i lønn for den tiden han har ferie. Arbeidstakere som i løpet av året ikke tar full ferie, er trukket for mye i lønn dersom arbeidsgiver ikke følger lovens hovedregel og må derfor få disse dagene utbetalt ved siste lønnsavregning. En annen vinkling av dette punktet vil kunne være at utbetaling av ikke-avviklet ferie handler om at arbeidstaker får igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepenger.

Utbetaling av alle feriepenger som er opptjent skal utbetales med siste lønnsutbetaling til den ansatte. Dette gjelder alle feriepenger som er opptjent frem til sluttdato. Arbeidsgiver og arbeidstaker står fritt til å avtale andre ordninger for utbetalingstidspunktet av feriepenger og sluttavregning, for eksempel etter årsskiftet. Dette er imidlertid ikke noe arbeidstaker har krav på.

Feriepenger som utbetales i ferieåret er trekkfrie, mens feriepenger som utbetales i opptjeningsåret er trekkpliktige.