<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

human rigths_2120

Løsningen som gjør åpenhetsloven til en effektiv prosess.

Amesto Footprint har løsningen for å kunne håndtere åpenhetsloven. Løsningen gir deg en digital verdikjedeanalyse, aktsomhetsvurdering og all rapportering som er nødvendig for etterlevelse. 

amesto footprint - ditt digitale verktøy for håndtering av åpenhetsloven

Vi hjelper deg i gang med åpenhetsloven.

Nå skal alt frem i lyset.
Åpenhetsloven har som formål å har som formål å identifisere, synliggjøre og forbedre kritikkverdige forhold i verdikjedene til næringslivet. Kritikkverdige forhold kan for eksempel være forhold som går på akkord med menneskerettighetene, korrupsjon og miljømessige forhold. Både store og mellomstore selskaper, er pålagt å rapportere på kravene i loven. 

Mer om Åpenhetsloven

 

Er du en av de nærmere 10 000 bedriftene i Norge som blir berørt?
Får du spørsmål om forholdene til dine underleverandører eller forretningspartnere, er du forpliktet til å gi et relevant svar innen 3 uker. I tillegg må du i løpet av det første året dokumentere at dere har gjennomført en aktsomhetsvurdering og iverksatt tiltak for å forbedre forholdene i verdikjeden. For å gjennomføre en aktsomhetsvurdering bør du ha en løsning som gir deg oversikt over alle dine samarbeidspartnere og leverandører.

 

 

Åpenhetsloven år 2. Hva nå?

Visste du at åpenhetsloven må gjennomgås hvert år? Fristen for publisering av ny redegjørelse er 30. juni 2024. Last ned vårt webinar og få en oppdatering på hva du må gjennomgå for år 2 av åpenhetsloven. 

Last ned her

1200x627 Apenhetsloven Last ned

 

Vi hjelper deg med å følge alle kravene i loven.

Løsningen til Amesto Footprint vil hjelpe deg med å kartlegge eventuelle kritikkverdige forhold i verdikjeden din gjennom en aktsomhetsvurdering, og rapportere i henhold til kravene i loven. Du får et verktøy for systematisk oppfølging av tiltak for å forbedre problemområdene, samt sikre at din virksomhet til en hver tid overholder informasjonsplikten.

VERDIKJEDEANALYSE

Bedrifter som skal rapportere på Åpenhetsloven må ha en oversikt over sine leverandører og partnere, og deres aktiviteter. Loven krever at informasjon og informasjonsflyt i bedriftens verdikjede skal synliggjøres for alle.

Med lovverket for bedrifter kan man derfor ikke lenger isolere bedriftens aktiviteter fra leverandørenes og partnerens aktiviteter. Åpenhetsloven blir et paradigmeskifte; vi går nå i en retning der vi anser en virksomhet som en del av et større nettverk av leverandører, underleverandører og relevante forretningsrelasjoner.

Vi hjelper deg med å gjennomføre en verdikjedeanalyse i henhold til retningslinjene. Vi kartlegger virksomhetens verdikjede, tilrettelegger for informasjonsflyt samt overholder informasjonsplikten.

AKTSOMHETSVURDERING

Åpenhetsloven pålegger rapporteringspliktige virksomheter å gjennomføre en aktsomhetsvurdering. En aktsomhetsvurdering består av å gjennomgå, forebygge, rette opp og redegjøre for hvordan virksomheten følger opp og håndterer kritikkverdige forhold i verdikjedene sine.

I en aktsomhetsvurdering kartlegger vi hvem vi gjør forretninger med, hva vi handler og hvilke prosesser som følges hos våre forretningsforbindelser. En aktsomhetsvurdering identifiserer hvilke leverandører vi må se nærmere på og følge opp. I tillegg vil vi identifisere hvilke aktiviteter som bør prioriteres om det er dukket opp punkter som ikke er forenelig med etisk handel.

Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger i henhold til OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. 

RAPPORTERING

Aktsomhetsvurderingen består av en rekke rapporteringskrav. Når rapporteringskravene er besvart, må informasjonen tilgjengeliggjøres - først da overholder du informasjonsplikten. 

Vi hjelper deg med å strukturere rapporteringskravene og tilgjengeliggjøre informasjonen gjennom skreddersydde rapporter tilpasset ulike interessenter. Vi brenner for transparens og god kommunikasjon - dine kunder trenger annen informasjon enn dine investorer.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i produksjon av varer og levering av tjenester. Den skal også sikre allmennhetens tilgang til informasjon.

Loven trådte i kraft 01.07.2022. For mange kan det bli en brå overgang når Forbrukertilsynet begynner å stramme til og ilegge virksomheter gebyr dersom kravene i åpenhetsloven ikke er oppfylt. 

Mer om åpenhetsloven

 

Blir du truffet?

START QUIZ

Kryss av det som stemmer:

Du har svart Ja på 1 av 3 kriterier. Det betyr at åpenhetsloven ikke treffer din virksomhet.

Du har svart ja på 2 av 3 kriterier. Det betyr at åpenhetsloven treffer din virksomhet.

Kryss av det som stemmer:

Vi tar kontakt så fort vi mottar henvendelsen din.

Klimaregnskap

Et klimaregnskap er en oversikt over klimautslippene til en virksomhet. Vi kan kalkulere bedriftens klimaavtrykk på to uker. Alt du trenger å gjøre er å sende oss regnskapet ditt, så gjør vi resten.

Klimaregnskapet er kanskje den bærekrafts-KPIen som er mest etterspurt fra regulatorisk hold i disse dager – uavhengig av sektor. For mange virksomheter vil det derfor være prekært å kaste seg rundt og skaffe et klimaregnskap for å hevde seg i anbudsprosesser, få bedre lånebetingelser på næringslån, i dialog med investorer og i rekrutteringsøyemed.

Usikker på om din virksomhet trenger et klimaregnskap? Vi gjør en individuell vurdering av virksomheten din for å se om du har behov. Dette gjør vi gjennom en gratis konsultasjon.

Mer om klimaregnskap

Kryss av det som stemmer:

Vi tar kontakt så fort vi mottar henvendelsen din.

Bærekraftsrapportering

En bærekraftsrapport er ikke lovpålagt for små- og mellomstore bedrifter, men det er blitt en hygienefaktor i mange sektorer.

Bærekraftsrapporten presenterer et bilde av virksomhetens nå-situasjon, relevante bærekraftstemaer og synliggjør hvilke tiltak som må iverksettes for å forbedre prestasjonen både innen klima, miljø, sosiale -og økonomiske forhold. 

En bærekraftsrapport er derfor det viktigste styringsverktøyet en leder har for en systematisk tilnæring til bærekraftsarbeidet i sin virksomhet. 

Vi tilbyr bærekraftsrapport med vesentlighetsanalyse, bærekraftstrategi og tiltaksplaner. Book et oppstartsmøte med oss for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.

Mer om bærekraftsrapportering

ARP-verktøy fra Equality Check.

Tilpasset verktøy som forenkler og verdiøker den lovpålagte ARP-rapporteringen. Brukervennlig gjennomføring av lønnskartlegging, opplasting av data og produksjon av redegjørelsen.

equality check

 

Fra uvitenhet til åpenhet og handling.

- Næringslivet og næringslivsledere har en enorm påvirkningskraft på hvordan samfunnet fungerer, gjennom hvordan de styrer produksjonen av varer og tjenester. Den økte bevisstheten i samfunnet når det gjelder bærekraft gir økte forventninger til transparens og ansvarlighet hos virksomhetene vi handler fra. 

Christine Lundberg Larsen, leder Amesto Footprint

Dette må du vite om åpenhetsloven:

Åpenhet

Åpenhetsloven er en lov som sikrer åpenhet om en virksomhets kritikkverdige forhold. Loven pålegger at kritikkverdige forhold blir avdekket, håndtert, forebygget og kommunisert.

Skjermbilde_bærekraftsmål_466_2

for hvem?

Loven er obligatorisk når to av tre vilkår er oppfylte:​

  • Omsetning over 70 millioner​
  • Balanse over 35 millioner​
  • Over 50 ansatte i snitt i regnskapsåret​

Loven vil også treffe mindre selskaper indirekte hvis de er underleverandører for virksomheter som er truffet direkte.

verktøy for å nå FNs Bærekraftsmål

Næringslivet og næringslivslederen har en stor påvirkningskraft gjennom hvordan de styrer produksjonen av varer og tjenester. Lovverket for bedrifter har som formål å forløse dette potensialet til fordel for positiv samfunnsutvikling.

Forankring i styre

Loven krever at ansvarlighet forankres i virksomhetens retningslinjer, og det kreves at etiske retningslinjer er en del av den overordnede strategien til selskapet. 

VERDIKJEDEPERSPEKTIV

De kritikkverdige forholdene strekker seg ikke bare til virksomhetens aktiviteter, men inkluderer økosystemet den er en del av. For å se på en virksomhet som en del av et nettverk, må virksomheten kunne rapportere på forholdene til sine samarbeidspartnere. 

 

Informasjonsplikten

«Enhver» har krav på informasjon om aktsomhetsvurderingene, eneste krav er skriftlig forespørsel. Informasjonskravet strekker seg ikke lengre enn til det virksomheten faktisk vet, og det er lov å svare at området ikke er prioritert og at man ikke ha denne informasjonen tilgjengelig i dag.

ANDRE FORDELER

Rapporteringen vil skape flere positive ringvirkninger for en virksomhet.

For eksempel gir aktsomhetsvurderingen større innsikt, innsyn og informasjonsflyt i din bedrifts verdikjede og for bedriftens samarbeidspartnere, dette kan igjen hjelpe virksomheten med å oppdage muligheter for å redusere kostnader, bedre markedsinnsikt og risikostyring.

Dine leverandører

Ditt selskap må til enhver tid vurdere risikoen ved dine leverandører og forbindelser. Du har rett til å holde tilbake informasjon om personlige forhold, men det er din plikt å gi informasjon om brudd på menneskerettigheter.

La oss ta et møte og se på løsningen for åpenhetsloven.

Technology187-466x466

 

SLIK KOMMER DU I GANG

Digital løsning for rapportering på åpenhetsloven.

Vi har gjort det enkelt for deg. Med den digitale løsningen til Amesto Footprint vil du få en mer effektiv rapportering. Sjekk ut filmen og se hvordan du blir guidet gjennom rapporteringen steg for steg. Til slutt får du en flott rapport du kan dele med ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

6 anbefalinger fra Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet vil vektlegge veiledning i den første tiden etter loven trer i kraft. Men tilsynet vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Eksempler på dette vil kunne være klare brudd på informasjonsplikten. Les mer om Forbrukertilsynets anbefalinger.

Detaljer om åpenhetsloven

1. juli 2022 trådte loven i kraft og kravet kommer som et resultat av økte fokus på bærekraft, og forventninger til transparens og ansvarlighet hos virksomhetene vi handler fra. Dette er en del av Norges bidrag til å nå FNs 17 bærekraftsmål. Vil du lære mer om - ta en titt på bloggen skrevet av Christine Lundberg Larsen, leder i Amesto Footprint.