<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

28. apr

Hvordan blir det med feriepenger når man er permittert?

Vi nærmer oss tid for ferieplanlegging og feriepenger, men etter et annerledes år må vi også gjøre ting på en annerledes måte. For hva skjer med feriepenger til de som har mottatt dagepenger? Tirsdag 27. april kom meldingen fra Stortinget - det bevilges 2,1 milliarder kroner til feriepenger på dagpenger.

 

Den pågående pandemien byr på flere utfordringer som påvirker mange av oss, og mange medarbeidere er fortsatt permittert som følge av nedstegningen. Reglene for feriepenger av dagpenger utbetalt i 2020 har endelig blitt vedtatt i Stortinget, og det bevilges 2,1 milliarder kroner til feriepenger. Jeg skal gå litt mer inn på reglene for utbetaling til de som har gått på dagpenger under pandemien, men først litt om ferie og ferieloven.

OPPFRISKNING AV FERIELOVEN

I henhold til ferieloven er du som arbeidsgiver pålagt å sørge for at dine ansatte får ferie hvert år, og det er arbeidsgiver som avgjør når ferien skal avvikles. Ferieloven viser også til at den ansatte kan kreve å få beskjed om fastsatt ferie senest 2 måneder før ferien, gitt at det ikke foreligger særskilte hinder. Det er derimot ikke spesifisert hva som kategoriseres som et særskilt hinder i ferieloven, men Arbeids- og Sosialdepartementet påpeker at koronapandemien kvalifiserer som særskilt grunn. Dette vil da si at arbeidsgiver i år kan benytte en kortere varslingsfrist enn 2 måneder.

«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4.»

Selv om arbeidsgiver har styringsrett i forbindelse med uttak av ferie må det tas hensyn til at arbeidstaker har rett til 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. 

FERIE OG FERIEPENGER VED PERMITTERING 

Det finnes ingen spesielle vilkår og regler for ferieavvikling og utbetaling av feriepenger ved permittering - her gjelder de alminnelige bestemmelsene i ferieloven. Det vil si at arbeidsgiver må planlegge for ferie i 2021, selv om medarbeideren har vært permittert i 2020. Når man er permittert opparbeider man seg ikke rett til feriepenger hos sin arbeidsgiver, fordi man mottar dagpenger fra NAV. Etter alminnelige regler opptjener man heller ikke feriepenger på dagpenger. Unntaket er når arbeidstaker har vært permittert mer enn 52 uker, hvor man har rett på 4 uker ferie og samtidig motta dagpenger fra NAV. Da mange har vært permittert under 52 uker, har de dermed opparbeidet vesentlig mindre (eller kanskje ikke noe) feriepenger for 2021.

NYTT VEDTAK OM FERIEPENGER PÅ DAGPENGER

27. april ble det besluttet i Stortinget at det bevilges penger til feriepenger på dagpenger. En skikkelig gladnyhet til mange som har vært permitterte under pandemien.

Et enstemmig Storting vedtok at det skal beregnes feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Og forslaget om et maksbeløp på kr 25 000,- for utbetaling av feriepenger ble ikke vedtatt og bortfaller derfor. Hele 2,1 milliarder blir bevilget til utbetaling av feriepenger fra staten, og det vil gjelde alle som har mottatt dagpenger. Det blir ingen begrensning på tid, verken måneder eller uker. Feriepenger på dagpenger beregnes med en prosentsats på 10,2 %.

Vedtaket vil ikke gjelde for de som har vært ledige mer enn 52 uker den 7. juni. Denne gruppe har rett til fire uker ferie med dagpenger fra NAV. Men de skal ta seg ferie og nyte fri, uten å måtte være aktive jobbsøkere i ferien sin.

VEIEN VIDERE FOR DEG SOM ARBEIDSGIVER

Som arbeidsgiver skal du planlegge ferien på samme måte som tidligere, og sørge for at arbeidstaker tar ferie i henhold til ferielovens bestemmelser. Det er kun ansatte som har en begrenset opptjening av feriepenger som har mulighet til å motsette seg å ta ut ferie.

Har du behov for hjelp med bedriftens lønns- og HR tjenester? Ta kontakt med oss for en uforpliktet prat. 

VIBEKE AASTERUD COO, Payroll