<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=316501478786790&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

1. jul

Kom i gang med bærekraftsrapportering

Det er en markant økning i bevisstheten rundt bærekraft blant innbyggere, virksomheter og myndigheter. Ikke minst når det gjelder næringslivets rolle, hvordan vi styrer produksjonen av varer og tjenester med tanke på klima, miljø og menneskerettigheter.

 

Den ikke-finansielle rapporteringer har økt markant de siste 25 årene, og blir i stadig større grad likestilt den finansielle rapportering. Både i form av datakvalitet, etterprøvbarhet og som beslutningsgrunnlag.

Ifølge KPMG Survey for Sustainability Reporting 2020 kalt "The Time Has Come" rapporterer 80% av N100-selskaper (N100 = de 100 største selskapene i, etter omsetning. 49 land er undersøkt.) Og 73% av verdens 250 største selskaper publiserer bærekraftrapporter ved å følge GRI-standardene (Global Reporting Initiative).

Med Paris-avtalen og de synlige effektene av global oppvarming så er det i dag stor oppmerksomhet knyttet til klimaeffektene av produksjon og forbruk. Men bærekraftsrapportering er mer enn et klimaregnskap!

Bærekraftsrapportering er en organisasjons praksis med å rapportere offentlig om sine økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser og dermed dens bidrag – positive eller negative – mot målet om en bærekraftig utvikling.

People, planet og profit.


En helhetlig rapportering, både finansiell og ikke-finansiell, bidrar til at interessentenebedre forstår hvordan virksomheten produserer sine varer og tjenester, hvilke effekter aktiviteten har på klima, miljø og sosiale forhold. Det blir altså mulig å danne seg et helhetlig bilde av hvor godt virksomheten drives, med tanke på både mennesker, miljø og profitt. Ved å bringe åpenhet gjennom rapporteringen, er virksomhetene med på å skape en bedre og bærekraftig verden.

Virksomheter som jobber strukturert med bærekraftsrapportering erfarer at det gir strategiske fordeler ved å bidra til å:
1. Sett en visjon og strategi
2. Motivere ansatte
3. Behandle risikoer
4. Bygg omdømme og tillit

Hvordan kommer man i gang?


Helhetlig bærekraftsrapportering er en prosess som starter med at man kartlegger sine interessenter og gjør en vesentlighetsanalyse basert på virksomhetens viktigste påvirkninger på økonomi, miljø og mennesker i og utenfor virksomheten. Resultatet av prosessen er en rapport der organisasjonen offentliggjør informasjon om disse påvirkningene og hvordan man administrerer dem. Dette forbedrer åpenheten og øker organisasjonens ansvarlighet.


En helhetlig bærekraftsrapportering gjør det mulig for virksomhetene å rapportere sine påvirkninger på en konsekvent og troverdig måte. Dette vil på sikt gi økt åpenhet og forbedre den globale sammenlignbarheten. Det vil hjelpe alle interessenter med å ta informerte beslutninger om organisasjonens innvirkning på bærekraftig utvikling.

Verdien av en helhetlig bærekraftsrapportering

Skjema

Interne fordeler


Sett visjon og strategi
Organisasjoner kan sette retning ved å plassere formålet, visjonen og strategien i sammenheng med global bærekraft. Bærekraftsrapporteringsprosessen bidrar til å gjøre dette eksplisitt for interessenter.

Måle ytelse
Bærekraftsrapportering krever styringssystemer, som bidrar til å sette mål, måle ytelse og administrere endring. En datadrevet rapportering synliggjør mulighetene for forbedring, effektivitet og kostnadsbesparelser.

Behandle risikoer
Bærekraftsrapportering bidrar til å håndtere risiko ved å identifisere tidlige varsler om mulige problemer. Dette kan støtte ledelsen i å ta konkrete grep og forebygge risiko, før ting utvikler seg til ubehagelige overraskelser. Dette er også viktig for styrene, som har det overordnede ansvaret for å sikre forsvarlig drift i et langsiktig perspektiv.
Det systematiske arbeidet med bærekraftsrapportering har også vist seg nyttig med tanke på økt innsikt i interne prosesser, kostnadsbesparelser og forbedre bærekraften generelt.

Motivere ansatte
Virksomheter som velger å engasjere alle eller grupper av ansatte i bærekraftsarbeidet, opplever at dette bidrar til et større engasjement, øker produktiviteten og tiltrekker nye talenter.

Eksterne fordeler


Bygge omdømme
En proaktiv og åpen kommunikasjon om bærekraftsarbeidet bygger tillit og troverdighet, styrker merkenavnet og reduserer omdømmerisiko. En åpen og troverdig bærekraftrapport viser omverdenen forpliktelsen til å bli mer bærekraftig og kan bidra til å posisjonere organisasjonen som innovativ og en god samfunnsaktør.

Engasjere interessenter og tiltrekk kapital
Å redusere risiko gjennom bærekraftsstyring og kommunikasjon til interessenter kan bidra til å tiltrekke kapital gjennom å synliggjøre kvalitet og god virksomhetsstyring. Det kan gi muligheter for nye kilder til kapital til lavere kostnader.

Både i finansmarkedene og generelt er det en økende etterspørsel fra ulike interessenter for en mer transparens og helhetlig rapportering knyttet til ESG – Environmental, Social, Governance. Mange er på søken etter virksomheter som kan dokumentere god ledelse og styring knyttet til miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. En helhetlig og troverdig bærekraftsrapportering bidrar til å styrke interessentenes engasjement for virksomheten.

Lover og reguleringer
Det kommer en tsunami av lover, reguleringer og direktiver de neste årene. Nye rapporteringskrav kommer både fra offentlige myndigheter, bransjeorganisasjoner og finansmarkedene. En strukturert tilnærming til bærekraftsrapportering vil bidra til at virksomheten holder seg oppdatert på det regulatoriske området og ligger i forkant. Det bidrar til et godt omdømme både i markedet og hos myndighetene.

Christine Lundberg Larsen Leder Amesto Footprint

Trippel bunnlinje 5_466x466

Tett gapet mellom gode intensjoner og stolte prestasjoner.

Leder og vil ta gode valg?

Vil du vite mer om åpenhetsloven og bærekraftsrapportering? Ta kontakt med oss og vi kan ta en uforpliktet samtale.