Når arbeidsgiver går konkurs

19
okt

av Susanne Eriksen , 19. oktober 2020

Nøkkelen til et godt økonomisk vern som arbeidstaker.

Som arbeidstaker nyter man et godt vern. En sterk arbeidsmiljølovgivning sikrer trygge ansettelsesforhold, likebehandling og økonomisk forutsigbarhet. I tillegg er det arbeidsgivers ansvar å etterleve gjeldende lovgivning. Et slikt sterkt vern medfører at de fleste arbeidstakere har mye tillit til arbeidsgiver. Denne tilliten kan føre til at flere arbeidstakere aksepterer å arbeide uten skriftlig arbeidsavtale eller annen dokumentasjon på arbeidsforholdet.

Det å akseptere en slik løsning kan bli en dyr erfaring dersom arbeidsgiver slås konkurs. Mange ansatte får da en utfordring med å dokumentere eget krav, noe som medfører at dekning kan nektes av både boet og NAV lønnsgaranti. I denne artikkelen skal jeg forklare hvilke rettigheter du som ansatt har ved en konkurs, og hva du bør gjøre for å sikre deg best mulig dersom arbeidsgiver slås konkurs.

 

Lønnsgarantiordningen sikrer arbeidstakeren

Når det åpnes konkurs i virksomheten er sannsynlighet liten for at arbeidsgiver er i stand til å betale utestående lønn og feriepenger. Den ansatte kan da søke om dekning under lønnsgarantiordningen for å få dekket sine krav. Lønnsgarantiordningen er en statlig garantiordning som skal sikre arbeidstakere et visst økonomisk vern når arbeidsgiver går konkurs.

Arbeidstakere kan i utgangspunktet få dekket all utestående lønn og feriepenger, samt lønn i inntil en måned etter konkursåpning. Det er noen begrensninger for hvor stort kravet kan være, hvor gammelt det kan være og for hvor lang periode det kan strekke seg ut over. Eksempler på slike begrensninger er at kravet maksimalt kan utgjøre 2 ganger folketrygdens grunnbeløp og at feriepenger ikke kan være opptjent lenger tilbake enn året før fristdagen. Ordningen gir de fleste ansatte tilstrekkelig lønnskompensasjon i en utfordrende overgang, og sikrer dermed et visst økonomisk vern ved konkurs hos arbeidsgiver.

En forutsetning for dekning under lønnsgarantiordningen er imidlertid at den ansatte kan dokumentere at den har et krav mot en arbeidsgiver. Vilkårene den ansatte må sannsynliggjøre at er oppfylt er kommet til uttrykk i lønnsgarantiloven § 1 som sier at ordningen dekker krav på «lønn og annet arbeidsvederlag» for «arbeid i tjenesteforhold».

Dette betyr at den ansatte må dokumentere følgende for å få dekning under ordningen:

1. At det foreligger eller har foreligget et ansettelsesforhold
2. At den ansatte har opptjent arbeidsvederlag som lønn og feriepenger
3. At opptjent arbeidsvederlag ikke allerede er utbetalt

Sagt på en enklere måte; det er den ansatte som har bevisbyrden. Dette gjelder selv om det er arbeidsgivers skyld at dokumentasjonen mangler. Manglende arbeidskontrakt eller manglende lønnsslipper medfører som regel at den ansatte ikke får fremlagt den dokumentasjon som er nødvendig for å sannsynliggjøre kravet sitt.

For eksempel vil det være vanskelig å bevise hva som er innholdet i en muntlig arbeidsavtale dersom det ikke foreligger annen dokumentasjon som dokumenterer arbeidets omfang og avtalt lønn. I et slikt tilfelle vil den ansatte som regel få kravet sitt avslått, og utestående lønn vil ikke dekkes under lønnsgarantiordningen. Det er derfor viktig at man som arbeidstaker påser at man alltid har tilstrekkelig skriftlig dokumentasjon for det arbeidsforholdet man er i.

Krev derfor alltid følgende av en arbeidsgiver:

1. Skriftlig arbeidskontrakt som angir de sentrale punkter for arbeidsforholdet. Her menes arbeidstid, arbeidssted, lønn og oppsigelsestid. Arbeidsgivere plikter å sørge for at arbeidskontrakt inngås snarest mulig, og senest innen en måned etter arbeidsforholdets start. Aksepter derfor ikke at arbeidsgiver utsetter å formalisere arbeidsforholdet gjennom skriftlig kontrakt.

2. Lønnsslipp etter hver mottatt lønning. Lønnsslippen er en bekreftelse på utbetalt lønn, og det er derfor lurt å ta vare på disse da de kan benyttes som grunnlag for beregning av lønnskrav.

3. Om du er ansatt på timesbasis eller med overtidsbestemmelser bør du be om at overtid attesteres av leder jevnlig samt at timelister signeres. Slik attestasjon eller signering av arbeidsgiver anses nemlig som en bekreftelse på kravet, og godtas som regel under lønnsgarantiordningen.

For å sikre egne rettigheter som ansatt ved konkurs er det smart å være føre-var, og selv påse at man har nok skriftlig dokumentasjon. Å ha tillitt til arbeidsgiver er en bra ting, men skriftlige og etterprøvbare dokumenter sikrer dine rettigheter dersom arbeidsgiver går konkurs og ikke lenger stiller opp.

I Amesto AccountHouse hjelper og avlaster vi advokater og bostyrer med håndtering av lønnsgaranti i forbindelse med konkurser.  Vi har kompetansen og erfaringen som trengs. Mer om Amesto Lønnsgaranti.

 

 

Susanne Eriksen

Susanne Eriksen

Rådgiver Lønnsgaranti

Rådgiver Lønnsgaranti